تماس با جهان تجارت قصر


شرکت جهان تجارت قصر
آدرس دفتر مرکزی :ایران - کرمانشاه ، قصر شیرین ، نخلستان کوچه طیاری کوچه مدرس

 
مدیر عامل : آزاد حسینی
تلفن همراه : 09183340184
مدیر خدمات : بابک شادخوی
تلفن همراه : 09141620155
رابط شرکت : بابک شادخوی
تلفن همراه : 09141620155